Alles over onze school

Medezeggenschapsraad
Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind | 08 01 2013


Medezeggenschapsraad

Een goede samenwerking tussen bestuur, directie, ouders en leerkrachten is een voorwaarde voor een gezonde organisatie. Deze samenwerking vindt op allerlei gebieden plaats, maar in de medezeggenschapsraad (MR) worden de beleidsvoorstellen van het bestuur door vertegenwoordigers van de ouders enpersoneel besproken.

De verschillende geledingen hebben, afhankelijk van het onderwerp, adviesrecht of instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in een reglement. De MR kan natuurlijk zelf ook ideeën aandragen. De oudergeleding en de personeelsgeleding bestaan ieder uit twee vertegenwoordigers. De directeur treedt desgewenst op als adviseur namens het bestuur.

De zittingsduur van de beide geledingen is twee jaar. De MR wil alle ouders en personeelsleden vertegenwoordigen. U kunt dus altijd contact opnemen met de leden. De vergaderingen zijn openbaar en worden in het schoolgebouw gehouden. De MR maakt de agenda bekend via de communicatielijnen van de school.

De leden zijn:

Oudergeleding           

 

 

Personeelsgeleding

 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Samen met de medezeggenschapsraad van de Eerste Openluchtschool vormt onze MR de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR wordt bijeengeroepen om zaken te bespreken die beide scholen aangaan, zoals het beleid van het bestuur en de financiën. De GMR vergadert jaarlijks verschillende malen intern en overlegt met dezelfde frequentie met het bestuur.

Een aantal van de GMR vergaderingen met het bestuur zijn openbaar en worden via de nieuwsbrief aangekondigd. Ouders kunnen deze vergaderingen bijwonen, maar mogen niet aan de discussies deelnemen.

Wel wordt er altijd standaard een agendapunt opgenomen waarbij aan de aanwezige ouders de ruimte wordt gegeven om met hun suggesties, ideeën en kritiek te komen.

Indien over personen gesproken wordt is dat deel van de vergadering besloten. Het reglement van de GMR ligt op school ter inzage, evenals de verslagen.

Het kan opgevraagd worden bij de leerkrachtgeleding van de MR.

Kalender | Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind

januari 2018

  • 01 - Nieuwjaarsdag
  • 07 - Einde Kerstvakantie
  • 10 - Start thema Ruimtevaart
  • 26 - Sluiting lotingsperiode sept-dec 2017
Kalender | Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind Kalender | Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind