Selecteer een pagina

organisatie

Stichting Openluchtscholen

De Eerste en Tweede Openluchtschool vormen samen de Stichting voor Openluchtscholen. De Openluchtscholen zijn neutraal bijzondere basisscholen. Neutraal wil zeggen dat de scholen geen religieuze basis hebben. Bijzonder wil zeggen, dat het schoolbestuur van beide scholen tevens het bevoegd gezag vormt.

Het bestuur bestaat uit ouders van kinderen die op de Eerste en Tweede Openluchtschool zitten. Het bestuur is het bevoegd gezag en heeft diverse taken, waaronder: toezicht op de directie houden, missie en doelstellingen scholen vaststellen, financiën van de scholen beheren en beleid te maken/standpunten in te nemen op diverse terreinen (zoals bijv passend onderwijs, aannamebeleid, digitalisering). Het bestuur vergadert maandelijks. De directeuren van beide scholen zijn hierbij aanwezig.

Er wordt in beginsel gestreefd naar een gelijk aantal ouders van de beide scholen. Het bestuur bestaat momenteel uit 8 leden. De zittingstermijn van drie jaar kan nog een keer verlengd worden.

Het bestuur organiseert samen met de directie eenmaal per jaar een ouderavond waar zij toelichting geeft op het gevoerde beleid.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Bestuursleden Eerste en Tweede Openluchtschool 2018-2019

Leo Groothuis (1e ols voorzitter)
voorzitter@olsbestuur.nl

Willemijn Broers-Rienks (1e ols vice-voorzitter)
vicevoorzitter@olsbestuur.nl

Valerie Staal (1e ols secretaris)
secretaris@olsbestuur.nl 

Jos van der Weg (2e ols penningmeester)
penningmeester@olsbestuur.nl
financien@olsbestuur.nl

Merle Göllner-Bonninga  (2e ols personeelszaken)
hr_ols2@olsbestuur.nl

Cheryl Kroezen  (1e ols personeelszaken)
hr_ols1@olsbestuur.nl    

Bernd van Kooten (1e ols gebouwen )
gebouwen_2@olsbestuur.nl

Coen Binnerts (2e ols toezichthouder financien)

Nicole Veninga  (2e ols toezichthouder onderwijs)

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij de voorzitter

Leo Groothuis: voorzitter@olsbestuur.nl

______________________________________________________

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden beslissingen genomen die betrekking hebben op het onderwijs aan de kinderen.
Bestuur en directie nemen deze beslissingen niet alleen maar doen dit in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.

Voor besluiten die voor beide scholen gemaakt worden bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, voor besluiten die alleen voor één van de twee scholen gelden hebben beide scholen een eigen medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad kan adviesrecht hebben of instemmingsrecht. Dit is vastgesteld in de Wet op de Medezeggenschap Scholen, de WMS.

In iedere Medezeggenschapsraad zit een gelijke vertegenwoordiging van het personeel en van de ouders. De leden van de medezeggenschapsraad worden verkozen voor een periode van twee jaar. Het reglement van de MR ligt op school ter inzage, het kan opgevraagd worden bij de leerkrachtgeleding van de MR.

Oudergeleding:
Arnold Dermout Cramer
Robert-Jean Kloprogge

Personeelsgeleding:
Maud Rothe
Laura van der Meulen

Voor meer contact mail dan naar: medezeggenschapsraad@openluchtschool2.nl